Podmienky používania

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré užívajú túto internetovú stránku (ďalej len užívatelia).

 • Zriaďovateľom vyššie zmienených internetových stránok je spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., ktorá je oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
 • Účelom internetových stránok je najmä informovať.
 • Používanie internetových stránok je bezplatné.
 • Užívať tieto stránky, alebo ich časti inak, než pre vlastní potrebu nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa dovolené.
 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa nie je dovolené zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu či technickej podstaty stránok. Právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení stránok alebo akejkoľvek ich časti, má len zriaďovateľ.
 • Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi zriaďovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.
 • Tieto podmienky je oprávnený meniť či doplňovať len zriaďovateľ. Aktuálne podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

 • Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje zriaďovateľ.
 • Zriaďovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zriaďovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť informácie na týchto internetových stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok.
 • Zriaďovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na internetových stránkach z iných zdrojov, ktoré sú uvedené.
 • Zriaďovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom jeho stránok. Zriaďovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom jeho internetových stránok. Zriaďovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok (najmä diskusné fórum či diskusná skupina) a vyhradzuje si právo odstrániť príspevky, ktoré obsahujú akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak neprijateľnú.
 • Zriaďovateľ zodpovedá za obsah informácií uložených na žiadosť užívateľa na internetových stránkach zriaďovateľa len vtedy, ak mohol vzhľadom k predmetu svojej činnosti, okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo jednanie užívateľa sú protiprávne, alebo ak sa dokázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom jednaní užívateľa a neučinil okamžite všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať za účelom odstránenia alebo zneprístupnenia takýchto informácií.
 • Zriaďovateľ nie je povinný dozerať na obsah ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúci na protiprávny obsah informácie.
 • Informácie uvedené v tomto dokumente nenahrádzajú právnu, finančnú alebo lekársku odbornú pomoc a majú výhradne informačný charakter.