Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.spozaplota.sk je: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 119 144.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dbáme na ich ochranu s maximálnou starostlivosťou. Rešpektujeme zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

Prečítajte si, aké konkrétne údaje postupujeme, prečo a ako dlho a ako ich chránime. V tomto dokumente sa dozviete:

 • ako a aké osobné údaje spracúvame;
 • aké sú účely a právny základ spracúvania;
 • aká je doba spracovania vašich údajov;
 • kedy a komu môžeme preniesť vaše údaje;
 • ako používame cookies;
 • aké máte práva ako dotknutá osoba;
 • ako nás môžete kontaktovať.

1.Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás, keď nás kontaktujete prostredníctvom:

 • Kontaktného formulára na tejto webovej stránke,
 • Sociálnej siete,
 • Telefonicky,
 • E-mailom,
 • Formulára na odoberanie newslettera.

2. Účely a práven základy spracúvania osobných údajov

Objednanie služieb a komunikácia s vami

Osobné údaje, ktoré môžeme spracovávať, sú: váš e-mail, meno, priezvisko a ďalšie kontaktné údaje, ktoré s nami zdieľate.

Účelom spracovania je zabezpečiť, aby:

 • ste nás mohli kontaktovať,
 • ste sa mohli zaregistrovať na podujatie,
 • sme vám mohli poskytnúť organizačné a iné informácie,
 • ste si mohli dohodnúť si stretnutie s nami,
 • sme mohli odpovedať na vaše otázky, vymieňať si informácie,
 • aby sme vám mohli posielať faktúry a iné bežné, predvídateľné, činnosti súvisiace s poskytovaním našich služieb.

Právnym základom pre spracúvanie je GDPR článok 6 ods. 1 písm. b), spracúvanie osobných údajov, nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na opatrenia, ktoré je potrebné prijať pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby.

Doba spracovania je 6 mesiacov, ak nedôjde k spolupráci, inak počas trvania spolupráce a dlhšie, ak to vyžaduje legislatíva napr. daňové a účtovné predpisy.

Propagácia našich služieb a práce online

Máme oprávnené záujmy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR spracovávať niektoré vaše osobné údaje pri propagácii našich služieb a práci online. Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook, Instagram) a na našej webovej stránke môžu byť vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka, spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu zvyšovať povedomie o našej práci.

Ak sa prihlásite na niektoré z našich podujatí, môžeme vám urobiť fotografiu alebo vytvoriť audio / video záznamy podľa typu podujatia, a tú zverejniť na našom webe alebo na sociálych sieťach.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa a doba spracúvania je 10 rokov.

Iné oprávnené záujmy

Máme oprávnené záujmy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR spracúvať vaše osobné údaje pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní našich právnych nárokov. V prípade súdnych alebo mimosúdnych sporov, vymáhania pohľadávok, oznamovania skutočností orgánom verejnej moci a podobnej činnosti, kde preukazujeme a uplatňujeme naše právne nároky, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje.

Newsletter

Na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR bude vaša e-mailová adresa zaradená do zoznamu odoberateľov a budete dostávať informácie o nových článkoch, špeciálnych ponukách a pripravovaných podujatiach, aby ste sa mohli zaregistrovať. Prihlásenie na odber noviniek je plne dobrovoľné Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou odkazu uvedeného v päte každého newsletteru. Doba spracovania je do odvolania súhlasu.

Komentovanie

Ak pridáte na blogu Spoza plota komentár, tak si pomocou cookies formulár zapamätá vaše prihlasovacie meno, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje pri ďalšom zadávaní ďalšieho komentára. Bude si ho pamätať maximálne 14 dní. Spracúvaným údajom je vaše meno alebo prezývka, a ak chcete dostávať oznámenia o odpovedi, tak aj e-mail, ale to je na vás, či to zaškrtnete alebo nie.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď pristupujete na webové stránky. Existujú štyri dôvody, prečo môže byť súbor cookie uložený vo vašom zariadení, keď navštívite našu webovú stránku:

 • Nevyhnutné (spracovanie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR): súbory cookie, ktoré umožňujú správne fungovanie webovej stránky a umožňujú vám využívať bezpečné online služby, ktoré poskytujeme; používanie týchto súborov cookie je nevyhnutné pre fungovanie stránka;
 • Nepotrebné súbory cookie a súbory cookie tretích strán: Na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR môžeme vo vašom zariadení ukladať štatistické, marketingové a reklamné súbory cookie. Na základe vášho súhlasu môžeme tiež použiť Facebook Pixels a zacieliť na ideálne publikum zdieľať informácie o nadchádzajúcich udalostiach.

Vaše používateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Tomuto následne upravíme obsah webovej stránky tak, aby bola pre vás obsahovo čo najzaujímavejšia. Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú IP adresa, poloha, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času stráveného na webovej stránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a záľuby návštevníkov stránky. Údaje spracováva Google v anonymizovanej podobe a nie je možné bežnými prostriedkami identifikovať jednotlivých používateľov.

Podrobnosti o spracúvaní cookies si môžete prečítať v našich Zásadach používania cookies.

3. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Naša stránka a e-mailové úložisko a ich zálohy sú na slovenských a/alebo EU serveroch. Využívame služby slovenského poskytovateľa s príslušnými zmluvnými a technickými zárukami.

Aj keď sa snažíme nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby nedochádzalo k prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, za účelom propagácie našich služieb online dochádza k prenosu do tretích krajín.

Týka sa to najmä:

 • správa online profilov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (Meta Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko)
 • správa online profilu na sociálnej sieti LinkedIn (1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085)
 • analytické, štatistické a marketingové služby spoločnosti (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko)
 • zasielanie newsletter pomocou nástroja Mailchimp (Intuit, Intuit Corporate Headquarters
 • 2632 Marine Way Mountain View, CA 94043)
 • nástroja Jetpeck, pomocou ktorého je možné na webe pridávať komentáre a sledovať štatistiky ako napríklad najpopulárnejšie články (Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110

Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch a považujú sa za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Akýkoľvek prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru prebieha len za prísneho dodržiavania ochrany osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR.

4. Poskytovanie vašich osobných údajov

Na základe vyžiadanej spolupráce alebo na základe činností nevyhnutných pre prevádzku webovej stránky a poskytovanie našich služieb môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté Príjemcovi a/alebo Tretím stranám.

4.1. Sprostredkovatelia

Ako Prevádzkovateľ využívame služby externých spoločností v oblasti účtovníctva, práva, IT a iných služieb. Tieto subjekty môžu v presne vymedzenom rozsahu spracúvať Vaše osobné údaje na zmluvné účely na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

4.2. Príjemcovia

Ďalšími príjemcami môžu byť súdy, orgány činné v trestnom konaní, banky, exekútori alebo notári, orgány verejnej moci, obce, samosprávne kraje, fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania pred príslušným subjektom. Týmto príjemcom sú osobné údaje poskytnuté napríklad pri nahliadaní do spisu a pod.

4.3. Tretie strany

Za tretie osoby sa považujú najmä orgány verejnej moci a inštitúcie, ktorým je prevádzkovateľ pri plnení svojich zákonných povinností povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonného ustanovenia.

5. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
 2. opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 3. namietať profilovanie
 4. vymazanie a zabudnutie
 5. odvolať súhlasy, ktoré ste nám poskytli

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na office@dimensions.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov: Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

6. Záverečné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť, najmä s ohľadom na legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť prijaté v budúcnosti. Ak tak urobíme, budeme vás o tom informovať na tomto mieste alebo iným vhodným spôsobom.