Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.spozaplota.sk je: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 119 144.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity. Aby sme vám  mohli poskytnúť naše služby, ako jednorazovo, tak aj opakovane, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a 18/2018 Zb. z.  Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame, a ako ich chránime.

1. účel: Objednanie služieb a komunikácia

Pri objednaní služby, pre prvý kontakt, zodpovedanie otázok a zjednodušenie úvodnej komunkácie.

Právnym základom, pre spraúcvanie vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete na účel objednania služby je GDPR článok 6, písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy (Obchodný zákonník č. 513/ 1991 Zb., Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve).

Konkrétne spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, poštová/ faktúračná adresa. Uvedné osobné údaje sú spracúvané pomocou kontaktného formulára, ktorým sú zaslané do e-mailovej schránky prevádzkovateľa. Dĺžka spracúvania je počas trvania (pred)zmluvného vzťahu, po jeho ukončení sú vymazané.

2. účel: Odber newsletter

Ak sa rozhodnete odoberať náš newsletter (Novinky spoza plota), tak v tomto prípade je účelom spracúvania zasielanie nášho newsletter na vami zvolenú e-mailovú adresu. Newsletter obsahuje zhrnutie nejakého obdobia, najpopulárnejšie články, upozornenia na zaujímavé akcie vinárov a iných gazdov, trhy a podobné udalosti. Vo výnimočných prípadoch pomáhame spropagovať výrobky alebo služby, a to formou recenzie alebo pozvánky na ochutnávku alebo iným podobným spôsobom. Vaše osobné údaje, konkrétne meno a e-mailovú adresu, spracúvame na základe vášho súhlasu, a to až do dňa, kým sa neodhlásite z odberu tlačidlom alebo linkou umiestnenými na konci každého newsletter.

3. účel: Odber nových článkov

Ako návštevníkov stránky vám aplikácia Jetpack, ktorá je súčasťou blogu Spoza plota, umožňuje prihlásiť sa na odber nových článkov e-mailom. To znamená, že vždy keď je publikovaný nový článok, tak vám príde v plnom znení priamo do e-mailovej schránky. Vaše osobné údaje, konkrétne meno a e-mailovú adresu, spracúvame na základe vášho súhlasu, a to až do dňa, kým sa neodhlásite z odberu tlačidlom alebo linkou umiestnenými na konci každého newsletter.

4. účel: Komentovanie

Ak pridáte na blogu Spoza plota komentár, tak si pomocou cookies formulár zapamätá vaše prihlasovacie meno, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje pri ďalšom zadávaní ďalšieho komentára. Bude si ho pamätať maximálne 14 dní. Spracúvaným údajom je vaše meno alebo prezývka, a ak chcete dostávať oznámenia o odpovedi, tak aj e-mail, ale to je na vás, či to zaškrtnete alebo nie. Aj na komentovanie slúži nástroj Jetpack. Spracúvaným údajom je vaše meno/ zvolená prezývka a právnym základom je opäť váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

5. účel: Sociálne siete

Pri vašich aktivitách na sociálnych sieťach je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov priamo sociálna sieť (Facebook, Instagram), v zmysel podmienok medzi vami a danou spoločnosťou. Našou spracovateľskou operáciou je napríklad uvedenie vášho mena, priezviska, zvolenej prezývky a fotografie či videa, ak označíte nejaký príspevok, že sa vám páči alebo ako ho zdieľate. Tiež vás môžeme označiť (tag) na fotografiách, videách a v príspevkoch, ktoré uverejníme. Ak si označovanie neprajete, prosím, upravte si nastavenia súkromia v príslušnej sociálnej sieti v sekcii Nastavenia. Naše spracúvanie vašich osobných údajov realizujeme na právnom základe oprávneného záujmu (GDPR čl. 6, ods. 1, f), pričom maximálne rešpektujeme vaše právo na zachovanie dôstojnosti.

6. účel: Analýza, štatistika 

Používame službu Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu tak, aby bol pre vás obsahovo čo najzaujímavejší. Máme oprávnený záujem (GDPR čl. 6, ods. 1, f), zabezpečiť vašu maximálnu spokojnosť. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Súhrnné počty návštevníkov, najobľúbenejších stránok, článkov a vyhľadávaných výrazov sú k dispozícii 30 dní, potom sú nenávratne prepísané novými údajmi.

Druhým nástrojom na zvyšovanie kvality blogu Spoza plota, je Jetpeck od spoločnosti Automattic Inc. Vďaka tomuto nástroju sme schopní sledovať výkonnosť stránky, napríklad počet návštevníkov a odkiaľ prichádzajú (priame vyhľadávanie sociálne siete a iné zdroje). Údaje sú spracúvanév anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Táto operácia má nepravidelný charakter. Súhrnné počty návštevníkov, najobľúbenejších stránok, článkov a vyhľadávaných výrazov sú k dispozícii až do vymazania služby Jetpeck.

Cookies

Cookies sú nevyhnutnou súčasťou drvivej väčšiny internetových prehliadačov. Ukladajú informácie o tom, aké stránky ste navštívili, vaše preferencie (napríklad to, že ste odsúhlasili okienko s informáciou o cookie) ako aj vaše správanie na internete. Na základe toho získavate relevantné reklamy, ktoré sú personalizované priamo pre vás a oveľa viac. Cookies predstavujú nevyhnutnú súčasť analytickej stránky našej práce, bez ktorej by sme nedokázali ďalej fungovať. Menovite analýzu návštevnosti čitateľov (Google Analytics) alebo funkcionalitu servera, na ktorom je blog Spoza plota uložený.

Údaje, ktoré spracovávame pri používaní

Pri návšteve blogu Spoza plota dochádza k zberu niektorých základných informácií, a to: časti IP adresy (anonymizované), identifikátor zariadenia, súbory cookie a polohu.

Dôvod, prečo informácie zbierame

 • Je to dôležité pre skvalitnenie chodu nášho webu ako aj pre vývoj nových webových služieb
 • Taktiež pre vykonávanie analýz a meraní, ktorých cieľom je pochopiť našu čitateľskú bázu a to, ako je web využívaný
 • Informácie zbierame aj preto, aby sme ti dookola nezobrazovali obsah, ktorý si už videl
 • Pre prispôsobenie obsahu a reklamy. Inými slovami, aby si mal pred očami to, čo sa ti páči najviac

Zoznam reklamných sietí, s ktorými zdieľame informácie

 • Google (Google Ireland, 3rd Floor, Gordon House, Barrow Street, Dublin, ID: 368047)
 • Vypnúť to môžete na tejto adrese.

Zoznam služieb využívaných pre analytické účely

Google (Google Analytics): Google Ireland, 3rd Floor, Gordon House, Barrow Street, Dublin, ID: 368047

Pre zhromažďovanie a analýzu návštevnosti využívame jedinú službu – Google Analytics, ktorá je súčasťou azda všetkých webstránok. Pre nás predstavuje možnosť merania aktuálnej návštevnosti, správania používateľov na webových stránkach a pod.

Ak si neprajete aby sme tieto informácie zbierali, prosím stiahnite si doplnok pre prehliadač.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Návod pre vypnutie notifikácií na nové články

S kým zdieľame vaše údaje

Využívame podporné služby spoločností:

 1. Účtovná kancelária (len vaše osobné údaje uvedené na faktúre a objednávke)
 2. Právnická kancelária (len vaše osobné údaje uvedené v zmluvách a iných prípadný právnych dokumentoch)
 3. Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko
 4. Facebook Inc., 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko
 5. The Rocket Science Group LLC, Georgia (Maichimp – nástroj pre newsletter)
 6. Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110 (nástroj Jetpack)

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ako dotknutá osoba máte právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
 2. odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania
 3. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 4. prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou
 5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie
 6. vymazanie a zabudnutie

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na office@dimensions.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa:Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Povinnosti dotknutej osoby (klienta):

 1. Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 2. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.

Ako chránime vaše údaje

 1. Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
 2. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail office@dimensions.sk alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.