Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.spozaplota.sk je: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 119 144.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity. Aby sme vám  mohli poskytnúť naše služby, ako jednorazovo, tak aj opakovane, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a 18/2018 Zb. z.  Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame, a ako ich chránime.

Účel Právny základ Rozsah Podrobnosti
Pri objednaní služby (Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve), pre prvý kontakt, zodpovedanie otázok, a zjednodušenie úvodnej komunikácie spracúvanie na účely plnenia zmluvy Meno a priezvisko Uvedené osobné údaje sú spracúvané pomocou kontaktného formulára, ktorým sú zaslané do e-mailovej schránky prevádzkovateľa. Dĺžka spracúvania je počas trvania (pred)zmluvného vzťahu.
spracúvanie na účely plnenia zmluvy E- mail
spracúvanie na účely plnenia zmluvy Telefónne číslo
spracúvanie na účely plnenia zmluvy Spoločnosť
spracúvanie na účely plnenia zmluvy Pracovná pozícia
spracúvanie na účely plnenia zmluvy Faktúračná adresa
Ak sa rozhodnete odoberať nové články e-mailom alebo sa prihlásite na odber newsletter Súhlas Meno a priezvisko a/ alebo prezývku (nick) Doba trvania spracúvania je do dňa, kým sa neodhlásite z odberu tlačidlom na konci každého nového článku/ newslettera.
E-mail
Ak pridáte komentár na našej stránke aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Súhlas (GDPR čl. 6, odst. 1, a) Meno a priezvisko a/ alebo prezývku (nick) Tieto súbory cookies sú platné štrnásť dní, potom sa automaticky vymažú.
Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Cookies Prihlasovacie cookies sú platné dva dni. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.
Používame službu Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu tak, aby bol pre vás obsahovo čo najzaujímavejší. Oprávnený záujem (GDPR čl. 6, odst. 1, f) IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stárnky Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Súhrnné počty návštevníkov, najobľúbenejších stránok, článkov a vyhľadávaných výrazov sú k dispozícii 30 dní.
Na fanúšikovských stránkach Facebook môžete sledovať naše aktivity, komentovať a zdieľať naše príspevky. Oprávnený záujem (GDPR čl. 6, odst. 1, f) Meno a priezvisko Pri týchto aktivitách je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov priamo uvedené sociálne siete v zmysle zmluvných podmienok medzi vami ako používateľom a spoločnosťou ako poskytovateľom služby.
Newsletter Súhlas (GDPR čl. 6, odst. 1, a) Meno a priezvisko a e-mailovú adresu Pomocou nástroja Mailchimp od spoločnosti The Rocket Science Group LLCvám vieme zasielať mesačný newsletter. Prihlásenie na odber noviniek je dvojstupňové – vyplnenie formulára a následné potvrdenie kliknutím na linku v správe zaslanej e-mailom. Odber jej možné kedykoľkve zrušiť pomocou linky uvedenej v závere každých noviniek.
Odber nových článkov Súhlas (GDPR čl. 6, odst. 1, a) Meno a priezvisko a e-mailovú adresu Ako návštevníkovi stránky vám Jetpack umožňuje prihlásiť sa na odber nových článkov e-mailom. To znamená že vždy keď je publikovaný nový článok príde vám do e-mailovej schránky. Odber je možné kedykoľvek zrušiť pomocou linky v závere e-mailu.
  Štatistiky Oprávnený záujem (GDPR čl. 6, odst. 1, f) IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, najčítanejšie články, vyhľadávané výrazy na stránke Pomocou nástroja Jetpeck od spoločnosti Automattic Inc. sme schopní sledovať výkonnosť stránky, napríklad počet návštevníkov a odkiaľ prichádzajú (priame vyhľadávanie sociálne siete a iné zdroje). Údaje sú spracúvané v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Táto operácia má nepravidelný charakter. Súhrnné počty návštevníkov, najobľúbenejších stránok, článkov a vyhľadávaných výrazov sú k dispozícii až do vymazania služby Jetpeck.

S kým zdieľame vaše údaje

Využívame podporné služby spoločností:

 1. Účtovná kancelária
 2. Právnická kancelária
 3. Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko
 4. Facebook Inc., 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko
 5. The Rocket Science Group LLC, Georgia
 6. Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
 2. odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania
 3. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 4. prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou
 5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie
 6. vymazanie a zabudnutie

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na office@dimensions.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa:Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov. Povinnosti dotknutej osoby (klienta):

 1. Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 2. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.

Ako chránime vaše údaje

 1. Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
 2. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail office@dimensions.sk alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.